• Write Bangla Using Avro Keyboard

  Avro online Bangla typing software is free with full support for Unicode typing. With Avro Bangla typing software, you will be able to type in the Bangla language using your standard keyboard. The program is very simple & easy. Start to type Bangla text using this Unicode editor box..

  Details Key Map Of Avro Keyboard :

  Case Sensetive (Red Color)
  Case Insensitive (Black Color)
  Vowel
  Bengali
  Key
  o
  a
  i
  I
  u
  U
  rri
  e
  oi
  O
  ou
  Consonant
  Bengali
  Key
  k
  kh
  g
  gh
  Ng
  c
  C/ch
  j
  jh
  Y
  T
  Th
  D
  Dh
  N
  t
  th
  d
  dh
  n
  p
  f/ph
  b
  v/bh
  m
  z
  r
  l
  S/sh
  Sh
  s
  h
  R
  Rh
  y
  .t
  ng
  :
  .n
  Others
  Bengali
  অ্যা
  ব-ফলা
  য-ফলা
  র-ফলা
  রেফ্‌
  । (দাঁড়ি)
  ্‌ (হসন্ত)
  ০~৯
  New Line
  Key
  aya
  w
  y, Z
  r
  rr
  .
  _
  $
  0~9
  \n
  Complex letter
  Bengali
  ক্ক = ক+ক
  ক্ট = ক+ট
  ক্ত = ক+ত
  ক্ব = ক+ব
  ক্ম = ক+ম
  ক্ল = ক+ল
  ক্ষ = ক+ষ
  ক্ষ্ণ = ক+ষ+ণ
  ক্ষ্ব = ক+ষ+ব
  ক্ষ্ম = ক+ষ+ম
  ক্স = ক+স
  গ্ণ = গ+ণ
  গ্ধ = গ+ধ
  গ্ন = গ+ন
  গ্ব = গ+ব
  গ্ম = গ+ম
  গ্ল = গ+ল
  ঘ্ন = ঘ+ন
  ঙ্ক = ঙ+ক
  ঙ্ক্ত = ঙ+ক+ত
  ঙ্ক্ষ = ঙ+ক+ষ
  ঙ্খ = ঙ+খ
  ঙ্গ = ঙ+গ
  ঙ্ঘ = ঙ+ঘ
  ঙ্ম = ঙ+ম
  চ্চ = চ+চ
  চ্ছ = চ+ছ
  চ্ছ্ব = চ+ছ+ব
  চ্ঞ = চ+ঞ
  চ্ব = চ+ব
  জ্জ = জ+জ
  জ্জ্ব = জ+জ+ব
  জ্ঝ = জ+ঝ
  জ্ঞ = জ+ঞ
  জ্ব = জ+ব
  ঞ্চ = ঞ+চ
  ঞ্ছ = ঞ+ছ
  ঞ্জ = ঞ+জ
  ঞ্ঝ = ঞ+ঝ
  ট্ট = ট+ট
  Key
  kk
  kT
  kt
  kw
  km
  kl
  kSh/kkh
  kShN
  kShw
  kShm
  ks
  gN
  gdh
  gn
  gw
  gm
  gl
  ghn
  Ngk
  Ngkt
  NgkSh
  Ngkh
  Ngg
  Nggh
  Ngm
  cc
  cC
  cCw
  cY
  cw
  jj
  jjw
  jjh
  jY/gg
  jw
  Yc/nc
  YC/nC
  Yj/nj
  Yjh
  TT
  Complex letter
  Bengali
  ট্ব = ট+ব
  ট্ম = ট+ম
  ড্ড = ড+ড
  ড্ব = ড+ব
  ণ্ট = ণ+ট
  ণ্ঠ = ণ+ঠ
  ণ্ড = ণ+ড
  ণ্ঢ = ণ+ঢ
  ণ্ণ = ণ+ণ
  ণ্ব = ণ+ব
  ণ্ম = ণ+ম
  ৎক = ত+ক
  ত্ত = ত+ত
  ত্ত্ব = ত+ত+ব
  ত্থ = ত+থ
  ত্ন = ত+ন
  ত্ব = ত+ব
  ত্ম = ত+ম
  ৎল = ত+ল
  ৎস = ত+স
  থ্ব = থ+ব
  দ্গ = দ+গ
  দ্ঘ = দ+ঘ
  দ্দ = দ+দ
  দ্দ্ব = দ+দ+ব
  দ্ধ = দ+ধ
  দ্ব = দ+ব
  দ্ভ = দ+ভ
  দ্ম = দ+ম
  ধ্ন = ধ+ন
  ধ্ব = ধ+ব
  ধ্ম = ধ+ম
  ন্ট = ন+ট
  ন্ঠ = ন+ঠ
  ন্ড = ন+ড
  ন্ত = ন+ত
  ন্ত্ব = ন+ত+ব
  ন্থ = ন+থ
  ন্দ = ন+দ
  ন্দ্ব = ন+দ+ব
  ন্ধ = ন+ধ
  ন্ন = ন+ন
  ন্ব = ন+ব
  ন্ম = ন+ম
  প্ট = প+ট
  প্ত = প+ত
  প্ন = প+ন
  প্প = প+প
  প্ল = প+ল
  প্স = প+স
  ফ্ল = ফ+ল
  ব্জ = ব+জ
  Key
  Tw
  Tm
  DD
  Dw
  NT
  NTh
  ND
  NDh
  NN
  Nw
  Nm
  tk
  tt
  ttw
  tth
  tn
  tw
  tm
  tl
  ts
  thw
  dg
  dgh
  dd
  ddw
  ddh
  dw
  dv
  dm
  dhn
  dhw
  dhm
  nT
  nTh
  nD
  nt
  ntw
  nth
  nd
  ndw
  ndh
  nn
  nw
  nm
  pT
  pt
  pn
  pp
  pl
  ps
  fl
  bj
  Complex letter
  Bengali
  ব্দ = ব+দ
  ব্ধ = ব+ধ
  ব্ব = ব+ব
  ব্ল = ব+ল
  ভ্ব = ভ+ব
  ম্ন = ম+ন
  ম্প = ম+প
  ম্ফ = ম+ফ
  ম্ব = ম+ব
  ম্ভ = ম+ভ
  ম্ম = ম+ম
  ম্ল = ম+ল
  ল্ক = ল+ক
  ল্গ = ল+গ
  ল্ট = ল+ট
  ল্ড = ল+ড
  ল্প = ল+প
  ল্ফ = ল+ফ
  ল্ব = ল+ব
  ল্ভ = ল+ভ
  ল্ম = ল+ম
  ল্ল = ল+ল
  শ্চ = শ+চ
  শ্ছ = শ+ছ
  শ্ন = শ+ন
  শ্ব = শ+ব
  শ্ম = শ+ম
  শ্ল = শ+ল
  ষ্ক = ষ+ক
  ষ্ট = ষ+ট
  ষ্ঠ = ষ+ঠ
  ষ্ণ = ষ+ণ
  ষ্প = ষ+প
  ষ্ফ = ষ+ফ
  ষ্ব = ষ+ব
  ষ্ম = ষ+ম
  স্ক = স+ক
  স্খ = স+খ
  স্ট = স+ট
  স্ত = স+ত
  স্ত্ব = স+ত+ব
  স্থ = স+থ
  স্ন = স+ন
  স্প = স+প
  স্প্ল = স+প+ল
  স্ফ = স+ফ
  স্ব = স+ব
  স্ম = স+ম
  স্ল = স+ল
  হ্ণ = হ+ণ
  হ্ন = হ+ন
  হ্ব = হ+ব
  হ্ম = হ+ম
  হ্ল = হ+ল
  Key
  bd
  bdh
  bb
  bl
  vw
  mn
  mp
  mf
  mb
  mv
  mm
  ml
  lk
  lg
  lT
  lD
  lp
  lf
  lw
  lv
  lm
  ll
  shc
  shC
  shn
  shw
  shm
  shl
  Shk
  ShT
  ShTh
  ShN
  Shp
  Shf
  Shw
  Shm
  sk
  skh
  sT
  st
  stw
  sth
  sn
  sp
  spl
  sf
  sw
  sm
  sl
  hN
  hn
  hw
  hm
  hl

  What Is Avro Typing Online

  Avro Typing Online is a web-based platform that provides users with a simple and efficient way to type on the Avro Phonetic keyboard. Avro Phonetic is a popular keyboard layout for the Bengali language and is widely used in Bangladesh and India.

  The platform offers a virtual Avro Phonetic keyboard that can be accessed from any device with an internet connection. This makes it an ideal solution for those who want to type in Bengali on a computer or mobile device, but do not have the Avro Phonetic keyboard installed on their device.

  Avro Typing Online also offers an intuitive interface that makes it easy for users to switch between English and Bengali keyboard modes. The platform also includes an auto-correction feature that helps users to avoid typos and spelling mistakes.

  One of the key benefits of Avro Typing Online is its compatibility with a wide range of devices and browsers. Users can type in Bengali on their laptops, desktop computers, smartphones, and tablets. The platform is also compatible with popular web browsers like Google Chrome, Mozilla Firefox, and Microsoft Edge.

  Another benefit of Avro Typing Online is that it is completely free to use. This makes it an ideal solution for students, professionals, and anyone who wants to type in Bengali without incurring any costs.

  In conclusion, Avro Typing Online is a convenient and user-friendly platform that makes it easy for users to type in Bengali using the Avro Phonetic keyboard. The platform offers compatibility with a wide range of devices and browsers and is available for free, making it an ideal solution for anyone who wants to type in Bengali.

  Check More: Online Bangla Converter.